1. Algemeen

 • Dit privacy beleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze website https://www.hasfood.com en daarmee gerelateerde websites en de bijbehorende diensten.
 • De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Has Food BV als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Turfputten 6, 2250 Olen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer BE0799.666.614, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • Door gebruik te maken van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u dit Privacy beleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy beleid regelmatig te wijzigen naar eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen worden gecommuniceerd via de Website.
 • Houd er rekening mee dat we mogelijk 'cookies' of vergelijkbare technologieën gebruiken als onderdeel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden geplaatst en bepaalde informatie bevatten, inclusief soms persoonsgegevens. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleeg onze cookie beleid.
 • Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 september 2023.

2. Wat & waarom we gegevens verwerken

 • Wanneer u de Has Food-website en/of -diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die betrekking hebben op u. Deze verwerkingen omvatten het volgende:

Contactgegevens

Voor Marketingactiviteiten

Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of sociaal mediakanalen
Contactgegevens - algemeenInschrijving realiseren en follow up communicatie
 • In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om u te registreren via een sociaal media-account, worden deze gegevens verzameld via uw sociaal media-profiel. Wij raden u aan om het privacy beleid van uw sociaal media serviceprovider te raadplegen om te begrijpen welke gegevens door uw sociaal media serviceprovider worden verwerkt wanneer u gebruikmaakt van de sociale media-inlogfunctie. Wij delen geen van de persoonlijke gegevens die u via de Has Food-website verstrekt met sociale media serviceproviders, tenzij u hiermee instemt.

Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website en/of diensten te verbeteren, of voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten met uw toestemming.
 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
 • Om te delen met de politie of gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of in geval van gegronde verdenkingen van onrechtmatige daden of misdrijven gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Has Food-website of diensten.

In het kader van een mogelijke fusie met, overname door, of splitsing met een derde partij, zelfs als die derde partij zich buiten de EER bevindt.

3. Met wie we gegevens delen

 • Wij delen jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met derden, behalve zorgvuldig geselecteerde verwerkers, tenzij dit nodig is voor de werking van onze website of als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Om de diensten van onze website aan te bieden, kunnen wij een beroep doen op externe verwerkers. Wij zorgen ervoor dat deze externe verwerkers jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op schriftelijke instructie van ons. Wij waarborgen dat alle externe verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd, zodat de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

4. Waar wij gegevens verwerken

 • Has Food en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, indien dit op een legitieme basis wordt vereist.
 • Indien er een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen. Alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die je onder de toepasselijke wetgeving zou kunnen hebben, worden gewaarborgd en het vereiste wettelijke beschermingsmechanisme zal worden geïmplementeerd.

5. Hoe wij gegevens verwerken

 • Bij Has Food streven we ernaar om alleen persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de doelen zoals vermeld in ons Privacy beleid te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke, en transparante manier verwerken. Daarnaast doen we ons best om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel blijven.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de doelen zoals beschreven in ons Privacy beleid te bereiken, of totdat u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Het is belangrijk op te merken dat het intrekken van uw toestemming kan betekenen dat u mogelijk niet langer volledig of gedeeltelijk gebruik kunt maken van onze Website en/of Diensten.
 • Bij Has Food nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie, of vernietiging. Toegang tot uw gegevens is beperkt tot ons personeel en het personeel van onze externe verwerkers op basis van de noodzaak en onder strikte geheimhoudingsverplichtingen. Het is belangrijk op te merken dat hoewel we ons best doen voor de veiligheid en beveiliging, deze inspanningen nooit absoluut kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw Rechten

 • U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend met de bedoeling overlast te veroorzaken of schade aan te richten, zullen echter niet worden behandeld.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat alle onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens die over u worden verwerkt, kosteloos worden gecorrigeerd.
 • U heeft het recht om uw eerdere toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@hasfood.com, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).
 • U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacy Policy of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er echter rekening mee dat verzoeken tot verwijdering door ons zullen worden beoordeeld in overeenstemming met wettelijke of reglementaire verplichtingen, evenals administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In plaats van verwijdering kunt u ook verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt beschouwd, heeft u het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en indien technisch mogelijk, heeft u het recht om deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 • Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@hasfood.com. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Als de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@hasfood.com. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.